کنترل ولو FLOWSERVE سایز 1 اینچ


یکی از رایجترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی ،کنترل ولو

میباشد.کنترل ولو برحسب فرمان یک سیگنال اتوماتیک همچون سیگنال یک کنترل کننده یا

دستگاه منطقی (مانند PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می کند.

fisher control valves

کنترل ولو وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان

جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل شامل یک شیر است

که به یک مکانیزم محرکه actuator که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل

می باشد .این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. شیر کنترل

نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرایندی ایفا می نماید و قسمت زیادی از هزینه ها ی

خرید قطعات و دستگاهها در صنایع مربوط به شیر کنترل و سیستم های جانبی آن می باشد.

انتخاب شیرهای کنترل قبلا بر مبنای پارامترهای اولیه ای نظیر Pressure rating دامنه جریان

افت فشار و … بود ولی اکنون تاکید بر هز ینه ها می باشد بنابراین شیرهای کنترل بایداز لحاظ

هزینه ها ی اولیه و هزینه های تعمیراتی مناسب باشند ضمن اینکه می بایست خواص

کنترلی خوبی داشته باشند. پارامترهای ثانویه در انتخاب شیر کنترل شامل نشتی های مجاز،

خصوصیات جریانی، دما و سایش می باشد.همچنین باید مساله Noise را در نظر گرفت و نیز

باید محرک مناسب انتخاب گردد و نیاز به موقعیت دهنده شیر Positioner مشخص گردد.

مشخص کردن سایز شیر کنترل که به آن Valve Sizing می گویند بستگی به پارامتر متغیری

به نام Cv دارد.پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب شیر کنترل در استاندارد ISA مشخص شده

است.

قسمت های تشکیل دهنده کنترل ولو فیشر :Body : بدنه شیر اصلی ترین قسمتی از شیر است که تحت فشار می باشد. این قسمت شامل اتصالات و مسیر جریان میباشد. این قسمت همچنین محل لازم برای نشیمنگاه و بندآور Seat) و.) Plug را فراهم میآوردBonnet: ساقه قسمتی از شیر است که میله شیر(Stem) در آن حرکت می کند و به عنوان یک هدایت کننده (Guid)برای میله شیر می باشد. ساقه شیر همچنین در برگیرند ه جعبه آ ببندها می باشد. ساقه می تواند یکپارچه، پیچی یا فلنجی باشد.Actuator :محرک یکی از قسمتهای اساسی و مهم در شیرهای کنترل می باشد. کار آن اعمال نیرو وفشار به میله شیر و حرکت آن جهت تغییر وضعیت عضو مسدود کننده م یباشد. با حرکت عضو مسدودکننده جریان سیال تنظیم و یا قطع و وصل می گردد. محرکها دارای انواع مختلفی می باشند.Power Unit : قسمتی از محرک که انرژی سیال یا الکتریک یا مکانیک را به حرکت میله شیر تبدیل می نمایدPneumatic : وسیله ای که انرژی یک سیال تراک مپذیر معمولا هوا را به حرکت تبدیل م یکند.Electric : وسیله ای که انرژی الکتریکی را به حرکت تبدیل مینماید.کاربرد کنترل ولو فیشر : کنترل ولو فیشر برروی کنترل خطوط انتقال مواد غذایی ، نفت ، بخار ، آب ، شیمیایی و دارویی مورداستفاده قرارمیگیرد.موارد مهم در انتخاب یک کنترل ولو به شرح زیر می باشد :1- CV (میزان عبور سیال از ولو را که نشان دهنده حجم در واحد زمان میباشد و با دیمانسیون گالن بر دقیقه اندازه گیری می شود )

2- سایزینگ ولو

3- سیال داخل مسیر ( خورندگی)

4- فشار و اختلاف فشار موجود

5- غلظت و مختصات سیال

6- نشتی ولو (Leakage)

7- اغتشاش سیال

8- دمای سیال