تله بخار اسپیراکس سارکو


تله بخار نوعی دریچه اتوماتیک است که از میعانات (یعنی بخار تغلیظ شده) و گازهای غیر

چگالنده مانند هوا بدون اجازه فرار بخار ، فیلتر می کند. در صنعت از بخار به طور مرتب برای

گرمایش یا به عنوان نیروی محرکه برای نیروی مکانیکی استفاده می شود. تله های بخار در

چنین کاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار هدر نمی رود.

توضیح مراحل مختلف GIF :وقتی بخار وارد می شود ، محصول درون کتری پوشش دار گرم می شود.وقتی بخار این کار را انجام می دهد ، بخار متراکم شده و به “بخار مایع” تبدیل می شود.مساحت سطح انتقال حرارت شروع به کم شدن می کند چون “بخار مایع” تولید می شود ، بنابراین “بخار مایع” باید خارج شود.اگر تخلیه “بخار مایع” یا میعانات به وسیله باز کردن تنها یک ولو معمولی باشد ، نشت بخار روی می دهد.اما یک تله بخار تنها “بخار مایع” یا میعانات را تخلیه می کند در حالی که مانع هرگونه نشت بخار می شود.اشتباه استفاده از یک ولو دستی چیست ؟گاهی اوقات اعتقاد براین است که بار میعانات می تواند با یک ولو به جای تله بخار با تنظیم آسان باز شدن ولو به صورت دستی مطابق با میعانات تولید شده، به طور منظم تنظیم شود .به لحاظ تئوری این امکان پذیر است. با این حال طیف وسیعی از شرایط برای دستیابی به این موضوع لازم است به طوری که خیلی محدود بوده و در عمل یک راه حل واقع بینانه ای نیست.بزرگ ترین مشکل استفاده از این روش این است که باز شدن ولو با تخلیه یک میزان ثابتی از سیال باید تنظیم شود به این معنی که نوسانات در بار میعانات نمی تواند جبران شود. در واقع میزان میعانات تولید شده در یک سیستم مشخص ثابت نیست.در مورد تجهیزات ، بار میعانات در راه اندازی متفاوت از آن در طول عملیات عادی است. همچنین نوسانات در بار محصول منجر به تفاوت هایی در میزان میعانات تولید شده می شود.به طور مشابه در مورد لوله انتقال بخار، نیروی میعانات ممکن است بسته به درجه حرارت هوای بیرون متفاوت باشد.اگر دستگاه نتواند به نوسانات موجود در بار میعانات پاسخ دهد ، میعاناتی که باید تخلیه شود به جای آن درون تجهیز یا لوله باقی می ماند و راندمان گرمایی را تحت تاثیر قرار می دهد.از سوی دیگر وقتی بار میعانات کم می شود ، نشت بخار رخ می دهد و بخار تلف می شود.