تراپ اسپیراکس سارکو DN25


تله بخار نوعی شیر خودکار است که میعانات گازی (به عنوان مثال بخار مایع) و گازهای غیر

متراکم مانند هوا را بدون گریز بخار فیلتر می کند. در صنعت، بخار، به طور منظم برای گرم

کردن یا به عنوان یک نیروی محرکه برای قدرت مکانیکی استفاده می شود. تله های بخار در

چنین کاربردهای مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار هدر نمیرود.

تله بخار نوعی شیر خودکار است که میعانات گازی (به عنوان مثال بخار مایع) و گازهای غیر

متراکم مانند هوا را بدون گریز بخار فیلتر می کند. در صنعت، بخار، به طور منظم برای گرم

کردن یا به عنوان یک نیروی محرکه برای قدرت مکانیکی استفاده می شود. تله های بخار در

چنین کاربردهای مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار هدر نمیرود.

تله بخار یا استیم تراپ اسپیراکس سارکو (SPIRAX SARCO FT43-14 STEAM TRAP) برای

خارج کردن کندانس از خط بخار برای سهولت عبور صورت می گیرد.

در خطوط بخار صنایع به علت تبادل و انتقال حرارت انرژی کندانس در خط بخار ایجاد شده و

حرکت بخار به کندی صورت می گیرد برای خروج کردن کندانس بخار از تله بخار ترمودینامیکی

اسپیراس سارکو می توان استفاده کرد. تله بخار ترمودینامیکی اسپیراکس سارکو به تله بخار

دیسکی اسپیراکس سارکو مشهور هست و عملکرد تله بخار ترمودینامیکی اسپیراکس سارکو بر

اساس یک دیسک و نشیمنگاه مسطح بر اساس قوانین ترمودینامیکی کار می کند.

ویژگی های محصول:

بیشترین فشار عملیاتی 13 بار

بیشترین فشار قابل دسترسی 16 بار

بیشترین دمای عملیاتی 220 درجه سانتی گراد

سایز 1 و 2 اینچ

جنس بدنه چدن

تله های بخار نوعی از ولوهای اتوماتیک هستند که میعانات گازی ( یعنی بخار مایع ) و گازهای غیر قابل تراکم را فیلتر می کنند .در صنعت، بخار به صورت منظم برای گرمایش یا به عنوان یک نیروی محرکه برای توان مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. تله های بخار در این چنین کاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار تلف نمی شود..موسسه ملی استاندارد آمریکا تله های بخار را به صورت زیر تعریف می کند:ولوی که به صورت اتوماتیک ، میعانات گازی را از محفظه حاوی بخار جدا کرده و برای نگه داشتن بخار محکم باقی می ماند یا در صورت لزوم به بخار اجازه جریان یافتن در یک سرعت کنترل شده یا تنظیم شده را می دهد..همچنین بیشتر تله های بخار ، گازهای غیر قابل تراکم را به منظور نگه داشتن بخار عبور می دهند.چرا تله های بخار نصب می شوند ؟وقتی آب تبخیر می شود ، بخار تشکیل می شود..برای اینکه فرآیند تبخیر رخ دهد ، باید به مولکول های آب انرژی کافی داده شود که پیوند بین مولکول ها ( پیوندهای هیدروژنی ) را بشکند..این انرژی داده شده برای تبدیل مایع به گاز، “گرمای نهان” نامیده می شود..فرآیندهای گرمایی مبتنی بر بخار از گرمای نهان استفاده کرده و آن را به محصول معینی انتقال می دهند..هنگامی که این کار انجام می شود( یعنی بخار ، گرمای نهان خود را از دست می دهد) ، بخار متراکم شده و به “بخار مایع ” تبدیل می شود..به عبارت دیگر “بخار مایع” قادر به انجام کاری است که بخار نیست..بنابراین اگر “بخار مایع” در حد ممکن سریعا چه از لوله انتقال بخار چه در یک مبدل حرارتی خارج نشود، راندمان گرمایی تحت تاثیر قرار می گیردتوضیح مراحل مختلف GIF :وقتی بخار وارد می شود ، محصول درون کتری پوشش دار گرم می شود.وقتی بخار این کار را انجام می دهد ، بخار متراکم شده و به “بخار مایع” تبدیل می شود.مساحت سطح انتقال حرارت شروع به کم شدن می کند چون “بخار مایع” تولید می شود ، بنابراین “بخار مایع” باید خارج شود.اگر تخلیه “بخار مایع” یا میعانات به وسیله باز کردن تنها یک ولو معمولی باشد ، نشت بخار روی می دهد.اما یک تله بخار تنها “بخار مایع” یا میعانات را تخلیه می کند در حالی که مانع هرگونه نشت بخار می شود.اشتباه استفاده از یک ولو دستی چیست ؟گاهی اوقات اعتقاد براین است که بار میعانات می تواند با یک ولو به جای تله بخار با تنظیم آسان باز شدن ولو به صورت دستی مطابق با میعانات تولید شده، به طور منظم تنظیم شود .به لحاظ تئوری این امکان پذیر است. با این حال طیف وسیعی از شرایط برای دستیابی به این موضوع لازم است به طوری که خیلی محدود بوده و در عمل یک راه حل واقع بینانه ای نیست.بزرگ ترین مشکل استفاده از این روش این است که باز شدن ولو با تخلیه یک میزان ثابتی از سیال باید تنظیم شود به این معنی که نوسانات در بار میعانات نمی تواند جبران شود. در واقع میزان میعانات تولید شده در یک سیستم مشخص ثابت نیست.در مورد تجهیزات ، بار میعانات در راه اندازی متفاوت از آن در طول عملیات عادی است. همچنین نوسانات در بار محصول منجر به تفاوت هایی در میزان میعانات تولید شده می شود.به طور مشابه در مورد لوله انتقال بخار، نیروی میعانات ممکن است بسته به درجه حرارت هوای بیرون متفاوت باشد.اگر دستگاه نتواند به نوسانات موجود در بار میعانات پاسخ دهد ، میعاناتی که باید تخلیه شود به جای آن درون تجهیز یا لوله باقی می ماند و راندمان گرمایی را تحت تاثیر قرار می دهد.از سوی دیگر وقتی بار میعانات کم می شود ، نشت بخار رخ می دهد و بخار تلف می شود.