کنترل ولو مسونیلان


کنترل ولو وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان

جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل شامل یک شیر است

که به یک مکانیزم محرکه actuator که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل

می باشد .این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. شیر کنترل

نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرایندی ایفا می نماید و قسمت زیادی از هزینه ها ی

خرید قطعات و دستگاهها در صنایع مربوط به شیر کنترل و سیستم های جانبی آن می باشد.

انتخاب شیرهای کنترل قبلا بر مبنای پارامترهای اولیه ای نظیر Pressure rating دامنه جریان

افت فشار و … بود ولی اکنون تاکید بر هز ینه ها می باشد بنابراین شیرهای کنترل بایداز لحاظ

هزینه ها ی اولیه و هزینه های تعمیراتی مناسب باشند ضمن اینکه می بایست خواص

کنترلی خوبی داشته باشند. پارامترهای ثانویه در انتخاب شیر کنترل شامل نشتی های مجاز،

خصوصیات جریانی، دما و سایش می باشد.همچنین باید مساله Noise را در نظر گرفت و نیز

باید محرک مناسب انتخاب گردد و نیاز به موقعیت دهنده شیر Positioner مشخص گردد.

مشخص کردن سایز شیر کنترل که به آن Valve Sizing می گویند بستگی به پارامتر متغیری

به نام Cv دارد.

پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب شیر کنترل در استاندارد ISA مشخص شده است.

قسمت های تشکیل دهنده کنترل ولو ماسونیلان:Body: بدنه شیر اصلی ترین قسمتی از شیر است که تحت فشار می باشد. این قسمت شامل اتصالاتو مسیر جریان میباشد. این قسمت همچنین محل لازم برای نشیمنگاه و بندآور Seat) و.) Plug را فراهم میآوردBonnet: ساقه قسمتی از شیر است که میله شیر(Stem) در آن حرکت می کند و به عنوان یک هدایت کننده (Guid)برای میله شیر می باشد. ساقه شیر همچنین در برگیرند ه جعبه آ ببندها می باشد. ساقه می تواند یکپارچه، پیچی یا فلنجی باشد.Actuator :محرک یکی از قسمتهای اساسی و مهم در شیرهای کنترل می باشد. کار آن اعمال نیرو وفشار به میله شیر و حرکت آن جهت تغییر وضعیت عضو مسدود کننده م یباشد. با حرکت عضو مسدودکننده جریان سیال تنظیم و یا قطع و وصل می گردد. محرکها دارای انواع مختلفی می باشند.Power Unit : قسمتی از محرک که انرژی سیال یا الکتریک یا مکانیک را به حرکت میله شیر تبدیل می نمایدPneumatic : وسیله ای که انرژی یک سیال تراک مپذیر معمولا هوا را به حرکت تبدیل م یکند.Electric : وسیله ای که انرژی الکتریکی را به حرکت تبدیل مینماید.